Máš dilemu, chceš zmenu a nevieš, čo s tým. Tvoje obvyklé myšlienkové pochody neprinášajú nové riešnia a Ty máš pocit, že stagnuješ a nevieš svoju tému rozlúsknuť. Na stretnutie s terapeutom sa necítiš, tak kto Ti pomôže? Vraj každý úspešný človek má svojho kouča. Otestuješ to aj Ty? Nemáš čo stratiť…

Dnes snáď už neexistuje človek, ktorý by nepočul slovo „kouč“ alebo „koučing“. ⁠Lenže pozor, nie je kouč ako kauč alebo gauč. Vieš, že sa jedná o profesiu so svojimi zásadami a podmienkami, ktoré musia byť splnené? ⁠⁠

Prinášam Ti sumár toho, čo by mal dodržiavať profesionálny kouč. Jedná sa o jedenásť kľúčových zručností (kompetencií). Toto je 11 pilierov profesionálneho koučingu podľa Medzinárodnej federácie koučov (ICF). Verím, že sa Ti to v tejto „light“ forme zíde, keď si budeš  vyberať kouča pre svoje témy, ktoré potrebuješ rozlúsknuť, pre dilemy, ktoré potrebuješ vyriešiť.

 

1. Etika a kritériá profesie

profesionálny koučSplnenie etických princípov a kritérií profesie. Etické požiadavky na kouča sú vysoké. Podpisovali sme Etický kódex a teda sme viazaní mlčanlivosťou a je našou profesionálnou cťou zachovať diskrétnosť o obsahu koučovacieho rozhovoru. Aj počas koučovania zamestnancov vo firme sa obsah rozhovoru medzi koučom a klientom nešíri ďalej.

Taktiež je pre kouča profesionála dôležité vedieť rozpoznať chvíľu, kedy klient potrebuje pomoc od iného špecialistu a toho mu odporučiť.

 

2. Vytvorenie dohody o koučovaní

profesionálny koučKoučovanie sa zakladá na tom, že sa najprv dohodneme, že začneme túto tvorivú spoluprácu. U kouča sa jedná o schopnosť porozumieť, čo sa v konkrétnej koučovacej interakcii očakáva a uzavrieť dohodu o koučovacom procese a vzťahu s existujúcim aj novým klientom. Zvyčajne sa na začiatku rozhovoru preberajú podmienky, časová a organizačná stránka spolupráce, vymedzia sa zodpovednosti ako kouča, tak klienta. V tomto kroku zisťujeme, či je možné nájsť prienik medzi metódami kouča a potrebami klienta.

 

3. Nadviazanie dôvery a blízkosti s klientom

profesionálny koučBez dôvery niet spolupráce. Práve preto je kľúčovou schopnosťou kouča vytvoriť bezpečné a podporujúce prostredie, ktoré ponúka priestor pre vzájomný rešpekt a dôveru.

Počas rozhovoru pociťujete koučov úprimný záujem o vaše dobro a budúcnosť. Vždy citlivo a úprimne pristupujeme ku klientovým citlivým záležitostiam a pýtame si súhlas. A áno, už sa mi stalo, že tiekli aj slzy. To je vtedy, keď sa dostaneme hlbšie a odkryjeme vnútro. Vzájomný rešpekt sprevádza aj tieto chvíle a je na spoločnej dohode, ako sa v takej chvíli pokračuje.

 

4. Prítonosť kouča a koučovania

profesionálny koučPočas rozhovoru je profesionálny kouč plne sústredený na svojho klienta, využíva otvorený, pružný a dôverný štýl komunikácie. Tej flexibilite a intuícii hovoríme v našom koučovskom žargóne „tancovanie v momente“. Zároveň pripúšťame aj svoju nevedomosť a vieme na seba vziať aj riziko. Spoluprácu počas koučovania vhodne dopĺňame humorom, rozhovor obohacujeme ľahkosťou a energiou. Nenápadne dokážeme budúce perspektívy a experimenty premeniť na nové možnosti. Dokazujeme dôveryhodnosť aj pri práci so silnými emóciami.

 

5. Aktívne počúvanie

profesionálny kouč

Aktívne počúvame a plne sa sústredíme na to, čo klient hovorí, aj čo nehovorí. Prepájame význam klientových slov v kontexte jeho túžob, podporujeme sebavyjadrenie klienta. Vedieť rozlišovať slová, tón hlasu a reč tela, to je súčasť majstrovstva kouča. Kouč nehodnotí a nesúdi.

Často sa mi stáva, že veľká časť práce na klientovej téme je vykonaná tým, že klient svoje slová vypovie, má možnosť vypočuť sám seba a ja ako kouč mu nastavujem zrkadlo. Aktívne počúvanie je zručnosť, ktorú je potrebnú trénovať. Kouč profesionál vie, že učenie je nikdy nekončiaci proces.

 

6. Kladenie účinných otázok

profesionálny koučBez účinných otázok by nebolo možné odhaliť informácie, ktoré sú najviac prínosné pre koučovací vzťah aj pre klienta. Tieto otvorené, silné otázky dokazujú aktívne počúvanie kouča a pochopenie klientovho zmýšľania. Vytvárajú príležitosť objaviť doposiaľ neprebádané spôsoby riešení a príležitosti pre uvedomenie. Na rozdiel od terapie, kouč profesionál kladie otázky, ktoré posunú klienta smerom k tomu, čo sám požaduje, a nie otázky, ktoré by ho nútili obhajovať sa alebo obhliadať sa za minulosťou.

 

7. Priama komunikácia

profesionálny koučEfektívna komunikácia kouča spočíva v jasnom a zrozumiteľnom spôsobe a má na klienta čo najpozitívnejší vplyv. Kouč preformuluje a vyjadrí jasne to, čo klient chce alebo v čom si nie je istý. Pomáha mu pochopiť veci z iného uhla pohľadu. Ak klient prichádza s negatívnou formuláciou, pýtame sa, čo tam chce namiesto toho mať, preformulujeme cieľ pozitívne.

V rámci tejto kompetencie kouč definuje ciele koučovania, harmonogram stretnutí, zmysel techník alebo cvičení.

 

8. Vytváranie uvedomenia

profesionálny koučUvedomenie prináša klientovi súbor viacerých zručností kouča. Kouč profesionál sa nedá zviazať klientovým opisom ale ide ďalej za to, čo bolo vypovedané. Neustále vyslovuje požiadavku na väčšie pochopenie, uvedomenie si a jasnosť. Komunikuje klientovi širšiu perspektívu a inšpiruje ho k posunu, k zváženiu nových možností. Pomáha klientovi vidieť rozličné, vnútorne príbuzné faktory, ktoré ich ovplyvňujú a tiež ich správanie (napr. myšlienky, emócie, telo, minulosť). Pýta sa klienta na rozdiely medzi nepodstatnými a podstatnými záležitosťami, situačným a opakovaným správaním, keď zbadá rozdiel medzi tým, čo povedal a čo v skutočnosti robí.

 

9. Príprava ďalších krokov

Počas koučovania bude profesionálny kouč s klientom vytvárať príležitosti pre jeho pokračujúce učenie tak, aby tieto aktivity čo najviac napomáhali dosiahnutiu dohodnutých cieľov. Kouč podnecuje klienta k odhaleniu alternatívnych nápadov a riešení. Oslavuje klientov úspech a schopnosť budúceho rastu.

Pomáha klientovi k „urob to hneď“ počas koučovacieho stretnutia tým, že mu poskytuje okamžitú podporu. Podporuje nové výzvy a tiež primerané tempo učenia sa.

 

10. Plánovanie a stanovovanie cieľov

Profesionálny kouč zjednotí všetky zozbierané informácie a vytvorí plán koučovania a ciele rastu spoločne s klientom tak, aby zohľadňovali jeho záujmy a hlavné oblasti učenia sa a rozvoja. Vytvoria tak spolu plán, ktorého výsledky budú dosiahnuteľné, merateľné, konkrétne a časovo ohraničené (SMART). Plán sa upravuje v závislosti od koučovacieho procesu a podľa zmien v konkrétnej situácii. Identifikuje a zameriava sa na prvotné úspechy, ktoré sú pre klienta dôležité.

 

11. Riadenie napredovania a zodpovednosti

Počas koučovania je profesionálny kouč zodpovedný za vedenie koučovacieho rozhovoru a udržuje pozornosť na tom, čo je dôležité pre klienta. Klientovi prenecháva zodpovednosť za činy. Kouč podporuje klientovu sebadisciplínu a stanovuje ho zodpovedným za to, čo sa zaviazal urobiť, za výsledky plánovaných krokov. Rozvíja klientovu schopnosť uskutočňovania rozhodnutí, schopnosť určiť si kľúčové záujmy a schopnosť rozvíjať samého seba.

 

 

Otestuj silu koučovania v praxi a objednaj si svoje prvé zoznamovacie koučovacie stretnutie bezplatne a priprav sa, že si:

  • objasníš svoju súčasnú situáciu,

  • pomenuješ svoje životné a pracovné ciele,

  • začneš plniť svoj plán.