Všeobecné obchodné podmienky

o poskytovaní služieb v oblastiach konzultácií, kurzov, školení, seminárov, tréningov, koučingu ako aj prenájmu služieb. 

Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.martinamagic.sk a www.posilnovnamysle.sk je Mgr. Martina Magic, IČO: 50258907, DIČ 1071714468, so sídlom Hrašovík 73, Košice – okolie, zapísaná v Živnostenskom registri č. 830-18475 Okresného úradu Košice-okolie.

Predávajúcou je Mgr. Martina Magic, IČO: 50258907, DIČ 1071714468, so sídlom Hrašovík 73, Košice – okolie, zapísaná v Živnostenskom registri č. 830-18475 Okresného úradu Košice-okolie.

Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.martinamagic.sk a www.posilnovnamysle.sk je Mgr. Martina Magic, IČO: 50258907, DIČ1071714468, so sídlom Hrašovík 73, Košice – okolie, zapísaná v Živnostenskom registri č. 830-18475 Okresného úradu Košice-okolie.

Kupujúcim, respektíve objednávajúcim je každý návštevník, ktorý prostredníctvom web stránky www.martinamagic.sk a/alebo www.posilnovnamysle.sk vytvoril objednávku alebo registráciu. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach www.martinamagic.sk a/alebo www.posilnovnamysle.sk

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania alebo registrácie na webovej stránke www.martinamagic.sk a/alebo www.posilnovnamysle.sk výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového alebo registračného formulára. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.martinamagic.sk a/alebo www.posilnovnamysle.sk, e-mailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.

Informácie o uzatvorenej zmluve, predmete zmluvy a obchodných podmienkach

Predmetom kúpnej zmluvy je poskytnutie osobných stretnutí formou koučovacieho rozhovoru, školenia, kurzu alebo workshopu v oblasti  osobnostného rozvoja a rozvoja mäkkých zručností za odplatu a/alebo online stretnutí formou koučovacieho rozhovoru, školenia, kurzu, webináru alebo workshopu v oblasti osobnostného rozvoja a rozvoja mäkkých zručností za odplatu.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne osobné a/alebo online stretnutie za účelom koučovania alebo lektorovania v dohodnutej oblasti. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Zmluva je zmluva v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom, pre strany zrozumiteľnom jazyku. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania či registrácie a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky či registrácie ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Cena

Nie som platcom DPH. Všetky uvádzané ceny pri tovare či službách sú konečné. Kupujúci je viazaný cenou uvedenou na stránke www.martinamagic.sk alebo www.posilnovnamysle.sk v momente vykonania nákupu či registrácie alebo je viazaný cenou dohodnutou písomnou alebo ústnou formou v momente vykonania nákupu či registrácie. Cena je splatná vopred, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

Objednávka a registrácia

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania či registrácie na webovej stránke www.martinamagic.sk alebo www.posilnovnamysle.sk výberom služieb kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednanú službu. Prihlásenia sú realizované podľa poradia. Prihlášky, prevody, prípadne storná budú prijaté jedine písomne (pošta, fax, email, sms). Každá prihláška sa považuje za záväznú.

Storno

  • Otvorené kurzy, školenia, semináre, tréningy (ďalej len vzdelávacia aktivita): do 4 týždňov pred začiatkom vzdelávacej aktivity je storno možné bez poplatku. Pri stornovaní v čase od 4 týždňov pred začiatkom vzdelávacej aktivity bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 %, od 1 týždňa pred začiatkom vzdelávacej aktivity 100 % z účastníckeho poplatku. Storná sa musia realizovať písomne bez výnimky. Náhradní účastníci môžu byť menovaní kedykoľvek.
  • Koučing: Koučingové jednotky môžu byť bez poplatku zrušené alebo presunuté do 24 hodín pred termínom. Pri zrušení koučingového sedenia v deň termínu alebo pri nezrušených termínoch bude zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100 %. Pri presunutí termínu je k dispozícii jeden náhradný termín, pokiaľ nie je dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim inak. Pri zrušení náhradného koučingového sedenia do 24 hodín pred dňom náhradného termínu bude zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100 %.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

Platobné podmienky a možnosti platby

Kupujúci po vyplnení objednávky či registrácie, je povinný uhradiť platbu pre dokončenie objednávky. Za služby je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

– platba prevodom na bankový účet,

– platba prostredníctvom PayPal,

– platba prostredníctvom platobnej brány Stripe.

Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie s kupujúcim v dohodnutom dátume objednávky, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim. Spolu so službou je zákazníkovi dodaná faktúra (daňový doklad). Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je služba dodávaná.

Zmeny v programe kurzu, školenia, seminára, tréningu

Predávajúci si vyhradzuje právo na organizačne podmienené zmeny v programe. K takýmto zmenám patrí napríklad aj realizácia vzdelávacej aktivity, ktorá závisí od minimálneho počtu účastníkov.

Autorské práva

Odberateľ berie na vedomie, že dodávané produkty sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria spoločnosti Mgr. Martina Magic. Zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odberateľ má právo používať produkty výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách resp. spôsobom.

Právo odberateľa odstúpiť od zmluvy

Objednávateľ má, na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Náhrada škody pri neprevzatí služby

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorý nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X podľa ktorého je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú sumu.

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Záručné podmienky

Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.martinamagic.sk.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 185/2015 Z.z., Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 21. marca 2016.

Martina Magic